میلاد جان، حسین جان؛ حال ما خوب است اما شما باور نکنید

[ad_1]


یک سال از روزی که میلاد و حسین به بلندای آسمان پرواز کردند تا راهی بهشت شوند گذشته و هنوز این اتفاق قابل باور نیست.

[ad_2]

لینک منبع