گزارش "حقوق بشری" احمد شهید جانبدارانه، "با اهداف سیاسی"، تبعیض آمیز و مردود است

[ad_1]


سخنگوی وزارت امور خارجه به گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر واکنش نشاد داد.

[ad_2]

لینک منبع