فراسنج های موثر در انتخاب شعار سال

[ad_1]


می توان پیش بینی کرد که فراسنج های تعیین کننده شعار سال ۹۵ عبارتند از: خرده گفتمان های ذیل مولفه های سه گانه استحکام بخش جامعه اسلامی، به همراه استفاده احتمالی از برخی مولفه های نقشه جامع که در بستر بازی گفتمان های مخالف و معاند وزن می یابند.

[ad_2]

لینک منبع